ΟΕΦ Μαλλών

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΕΣ ΜΑΛΛΩΝ

Η Οργάνωση Παραγωγών του ΑΕΣ Μαλλών αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2017 και επικαιροποιήθηκε η αναγνώριση της τον Φεβρουάριο του 2018 από την αρμόδια Επιτροπή Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Νομού Λασιθίου.
Η Ο.Π. του ΑΕΣ Μαλλών διαθέτει 49 εγγεγραμμένους ελαιοπαραγωγούς - μέλη, που συμμετέχουν στην εφαρμογή προγράμματος εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) για την τριετία 2018-2021, βάση των καν. (Ε.Ε.) 611/14 και 615/2014 της Επιτροπής.
Στόχος της Ο.Π. είναι να αποτελέσει έναν υγιή και παραγωγικό φορέα ,ο οποίος θα υλοποιήσει έργα και θα αναπτύξει συνέργειες για άμεσα οφέλη για τους ελαιοπαραγωγούς της περιοχής.
Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί υπό την μορφή επί μέρους δράσεων κάθε μια από τις οποίες περιλαμβάνει διακριτές ενέργειες υλοποίησης και εξυπηρετεί καθορισμένους στόχους και σκοπούς.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΕΦ ΜΑΛΛΩΝ 2021-2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΕΦ ΜΑΛΛΩΝ 2018-2021

Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ και την Ελλάδα. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014, όπως ισχύουν με την υπ’ αριθμ. 649/25297/15-02-2018 απόφαση έγκρισης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων!